Gizlilik İlkesi

İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin uygulamamızı okuyunuz. Bu internet sitesini kullanmak ve internet sitesi üzerinden ödeme yapmakla HPCA’nın Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilere ilişkin uygulamasına ilişkin hüküm ve şartları onaylamış oluyorsunuz. Eğer, Internet Sitesi Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi hükümleri ile bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi ve sitedeki ödeme hizmetlerini kullanmayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

HPCA, gizliliğinizi korumak ve Web Sitesi’nden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Web Sitesi’ni kullanmadan önce Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin uygulamamızı okuyunuz.

1.      Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

o    HPCA internet sitesinin kullanımı sırasında ve HPCA tarafından verilen hizmet ve ürünlerden yararlanırken ve eğitim hizmet bedeli dahil bununla sınırlı olmaksızın her türlü ürün ve hizmet bedeli elektronik ortamda tahsil edilirken aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

·         Adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, TC. kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,

·         fatura, finansal ve borç bilgileriniz gibi bilgileriniz,

·         finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz v.b. bilgileriniz,

·         sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile HPCA ile iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

·         Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz ve ödeme bilgileriniz,

·         İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri v.b. gibi trafik verileriniz,

o    Internet sitesi kullanmak, internet sitesi üzerinden hizmet ve ürünlerden yararlanmak ve elektronik ortamda ödeme yapmakla, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin, çocuğunuzun eğitim süresi boyunca HPCA tarafından burada belirtilen Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin hüküm ve şartları uyarınca işlenmesine ve yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin ve onay veriyorsunuz.

o    HPCA, kişisel bilgilerinizin kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

o    Kişisel verilerin işlenmesi, internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerinizin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

o    Kişisel verileriniz HPCA tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

·         Kimliğinizi teyit etme,

·         HPCA eğitim kurumlarına yapılan hizmet bedeli ödemeleri için fatura düzenlenmesi,

·         eğitim ücreti ödemlerinde gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,

·         düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

·         ilgili mevzuat gereği saklanması gereken kişisel bilgileri muhafaza etme,

2.3   HPCA, işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile saklayabilir. Bu halde, kişisel veriniz, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemez. Anonimleştirilmiş kişisel veriler istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanabilir.

3.      Kişisel Verilerin Aktarılması

o    Sizden talep edilen kişisel bilgiler gizli bilgidir. Bu bilgiler HPCA tarafından gizli tutulur ve burada 3.2 maddesinde belirtilen haller dışında üçüncü şahıslara açıklanmaz.

o    Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

·         HPCA eğitim kurumları içerisindeki yurt içindeki ve yurt dışındaki grup şirketleri,

·         ödemenin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla ilişkili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklıkları ve hizmet temin eden üçüncü şahıslar,

·         HPCA’nın eğitim hizmetlerini temin etmek üzere hizmet aldığı yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü şahıslar,

·         HPCA nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketler,

·         kredi referans şirketi, icra ve sair yollarla alacak takibini teminen yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlar,

·         yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

·         avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

·         düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,

dâhil, eğitim hizmetlerimizi ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

4.      Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

·         kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme,

·         kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

·         kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak üzere info@humanpattern.freshdesk.com e-posta adresi ile iletişime geçebilir, verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara da bildirilmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin kullanımı hususunda her türlü soru ve talebinizi info@humanpattern.freshdesk.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, sizlerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.humanpattern.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.iyzico.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.